German version English version Polska wersja językowa

Portfolio

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY PRZEPOMPOWNII ŚCIEKÓW WRAZ Z RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM PRZY UL. LOTNISKO W KATOWICACH


Katowice, Dokumentacja zakończona w kwietniu 2019 roku

Kanalizacja grawitacyjna sanitarna – przed pompownią:

DN300- ok. 505,0 m;

DN200- ok. 75,0 m;

DN150- ok. 60,0 m;

Rurociąg tłoczny:

DN100- 2 x 258,0 m;

Kanalizacja grawitacyjna – za studnią rozprężną:

DN300- ok. 5,0 m;

Odwodnienie komory pomiarowej:

DN100- ok. 3,0m;

Wewnętrzna linia zasilająca: ok. 45,0m;

Kanalizacja grawitacyjna deszczowa – przełączenia:

DN200- 50,0 m;

 Zbiornik pompowni wyposażony w zestaw 2 pomp;

Komora pomiarowa wraz z armaturą;

IMG_20200922_131151.jpgIMG_20200922_131156.jpgIMG_20201006_130848.jpgIMG_20201006_130901.jpgIMG_20201006_130950.jpgIMG_20201008_121351.jpg
pasek_2.JPG

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH


Katowice, Dokumentacja zakończona w lipcu 2019 roku

 W ramach w/w Inwestycji zaprojektowano następujące długości:         

Wodociąg z rur PE100 SDR11 PN16 RC ø160-14,6 (trójwarstwowych): L=580,0m;

Wodociąg z rur PE100 SDR11 PN16 RC ø110-10 (trójwarstwowych): L=25,0m;

Wodociąg z rur PE100 SDR11 PN16 RC ø90-8,2(trójwarstwowych): L=90,0m;

Wodociąg z rur PE100 SDR11 PN16 RC ø63-5,8 (trójwarstwowych): L=50,0m;

Przyłącza z rur PE100 SDR11 PN16 RC ø40-3,7 (trójwarstwowych): L=300,0m;
pasek_2.JPG

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W UL. GAŁCZYŃSKIEGO I UL. ZACISZE W JAWORZNIE


Jaworzno, Dokumentacja zakończona w maju 2021 roku

Zakres usług:

Pozyskanie mapy zasadniczej z zasobów geodezyjnych wraz z nakładką ewidencyjną i wypisem z ewidencji;

Pozyskanie wywiadów branżowych dla potrzeb aktualizacji mapy d/c projektowych;

Ustalenie wstępnej trasy / opracowanie koncepcji;

Uzyskanie odpisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Przedsięwzięcia;

Opracowanie aktualnej mapy d/c projektowych;

Uzyskanie opinii z narady koordynacyjnej;

Wykonanie opinii geotechnicznej;

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego;

Zestawienie sumaryczne:

DN500                                   - ok. 110,0 m;

DN400                                   - ok. 234,0 m;

DN300                                   - ok. 510,0 m;

DN250                                   - ok. 280,0 m;

DN200                                   - ok. 277,0 m;

pasek_2.JPG

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W REJONIE ULICY KOŚCIUSZKI I KŁODNICKIEJ" W KATOWICACH DOKUMENTACJA KONCEPCYJNA


Katowice, Dokumentacja zakończona w październiku 2018 roku

Celem Opracowania było określenie zakresu modernizacji/przebudowy istniejącego kolektora wód opadowych, znajdującego się w obszarze skrzyżowania ulic: Kościuszki, Kłodnickiej i Rzepakowej w Katowicach. Zasadnicza analiza dotyczy odcinka kanalizacji DN1000/DN300 w okolicy istn. wiaduktu drogowego: od wylotu do rzeki Kłodnicy (znajdującego się w odległości ok. 70 m na zachód od głównego ciągu ulicy Kościuszki) do studni k-274 (zlokalizowanej przy zjeździe w kierunku ulicy Rzepakowej). Ponadto przeprowadzono inwentaryzację sieci kanalizacyjnej na całym obszarze zlewni, z wykorzystaniem pomiarów geodezyjnych, danych z kart inwentaryzacyjnych studni oraz mapy zasadniczej.

 
1_KONCEPCJA_Strona_1_kopia_mala.jpg 
 
IMG-20181008-00526_mala.jpg

 

1_KONCEPCJA_Strona_2_kopa_b.jpg
IMG-20181009-00541_mala.jpg
1_KONCEPCJA_Strona_5_kopia.jpg
 

 referencje0001_Strona_1.jpgreferencje0001_Strona_2.jpg

 

pasek_2.JPG

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KOPERNIKA W KATOWICACH


Katowice, Dokumentacja zakończona w październiku 2018 roku

Przedmiotem opracowania była budowa sieci wodociągowej w obszarze ulicy Kopernika oraz Styczyńskiego w Katowicach wraz z wymianą istn. przyłączy do budynków. Wzdłuż trasy projektowanego wodociągu zaprojektowano również hydranty przeciwpożarowe.

 

mini.jpg

 

pasek_2.JPG

Projekt budowlano-wykonawczy urządzeń podczyszczających wody opadowe wraz ze zjazdami, wylotami do rzeki oraz przełożeniem linii kablowych


Katowice, projekt ukończony w maju 2017 roku, roboty budowlane zakończono w październiku 2018 roku

Wykonana Dokumentacja obejmowała następujące elementy:
LOKALIZACJA NR 1 - LOTNISKO

2_3_URZĄDZENIA_PODCZYSZCZAJĄCE_mala.png
Osadnik wirowy dwukomorowy z wkładem lamelowym o średnicach komór: DN2500 oraz DN2500 / QNOM (przy redukcji zawiesiny80%) – 100 l/s, Q (przy redukcji zawiesiny 69%) – 200 l/s. Przepustowość hydrauliczna – 1000 l/s; Minimalna pojemność części osadowej w komorze osadnika: Vmin.=8,0 m3;

·         Projektowany odcinek DN300 (przelew awaryjny)                                                          - 5,0 m;

·         Projektowany odcinek DN400                                                                                             - 22,0 m;

·         Projektowany odcinek DN600                                                                                             - 12,0 m;

 

LOKALIZACJA NR 2 - UL. OWSIANA

2_2_URZĄDZENIA_PODCZYSZCZAJĄCE_mala.jpg

 

·         Dwuścienny separator substancji ropopochodnych klasy I (wg PN-EN 858) w kształcie walca o osi poziomej, do zabudowy podziemnej. Separator posiada przelew burzowy o wydajności 4500 [l/s] – większej od maksymalnego hydraulicznego przepływu przez istn. kanał (Qmax=3800 [l/s] dla i=2% (istn.) i k=0,5mm (przyjęto dla rur betonowych));

Długość, L = 13400 [mm];

Średnica wewnętrzna Dn=3000 [mm];

Średnica zewnętrzna, Dz = 3385 [mm];

Przyłącza (wlot/wylot), DN = 1200 [mm];

Przepływ nominalny q = 300  [l/s];

Przepływ maksymalny  Q = 4500 [l/s];

Pojemność osadnika  V = 32000 [ l ];

·         Projektowany odcinek kanalizacji DN1200                                                  - 9,0 m;

·         Projektowany odcinek kanalizacji DN1000                                                  - 8,0 m;

·         Projektowana studnia DN2000                                                                        - 1 kpl;

·         Projektowana studnia rewizyjna (ekscentryczna) DN1200                  - 1 kpl;

·         Zjazd drogowy o szerokości 5,5m wraz z placem manewrowym o wymiarach: 13mx10,5m;

·         Przebudowa linii kablowych:

kabel SN 20kV relacji stacja LGT - stacja tranf. K1374 typu XUHAKXS 3x1x240mm2 na kabel typu XRUHAKXS 3x1x240mm2 o długości 9mb;

kabel SN 20kV relacji stacja transf. K1141 - stacja tranf. K360 typu XRUHAKXS 3x1x120mm2 na kabel XRUHAKXS 3x1x120mm2 o długości 9mb;

kabel SN 20kV relacji stacja transf. nr K388 - stacja tranf. K360 typu HAKFtA 3x120mm2 na kabel XRUHAKXS 3x1x120mm2 o długości 9mb;

2_1_URZADZENIA_PODCZYSZCZAJĄCE_mala.jpg

LOKALIZACJA NR 3 - UL. PIASTÓW
4_1OPERATY_mala.png

·         Osadnik wirowy dwukomorowy DN2000/2000, QNOM (przy redukcji zawiesiny80%) – 50 l/s, Przepustowość hydrauliczna – 500 l/s; Pojemność części osadnikowej: V=7,54m3; Pojemność magazynowa oleju: 1,7 m3. Średnica wejścia i wyjścia: DN700; 

·         Prefabrykowany wylot betonowy dla średnicy rury DN700 o wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną; 

·         Projektowany odcinek kanalizacji DN700 - 38,0 m; 

·         Projektowany odcinek boczny DN400 (nadmiarowy): - 17,0 m; 

·         Projektowana studnia rozdziału DN2000 - 1 kpl; 

·         Projektowana studnia przyłączeniowa DN1500 - 1 kpl; 

·         Projektowana studnia rewizyjna DN1500 - 1 kpl; 

·         Projektowana studnia rewizyjna DN1200 - 2 kpl; 

·         Projektowana wymiana istn. studni DN1200 - 1 kpl; 

·         Zjazd drogowy o szerokości 5,5m wraz z placem manewrowym o wym.: 12,5mx12,5m; 

·         Przebudowa linii kablowych: 

o    linia kablowa SN 6kV relacji stacja ZAE - stacja tranf. K343 k.1 typu AKFtA 3x240mm2 

o    linia kablowa SN 6kV relacji stacja ZAE - stacja tranf. K343 k.2 typu AKFtA 3x240mm2 

o    linia kablowa SN 6kV relacji stacja ZAE - stacja tranf. K343 k.3 typu AKFtA 3x240mm2 

o    linia kablowa SN 6kV relacji stacja ZAE - stacja tranf. K343 k.4 typu AKFtA 3x240mm2 

o    linia kablowa oświetlenia ulicznego szafa ośw. OUS 5052 - słup nr 350717 typu YAKY 4x35mm2 

o    linia kablowa oświetlenia ulicznego szafa ośw. OUS 5052 - słup nr 350474 typu YAKY 4x35mm2 

o    linia kablowa oświetlenia ulicznego ośw. słup nr 350474 - słup nr 350719 typu YAKY 4x35mm2 

o   linia kablowa oświetlenia ulicznego ośw. słup nr 350474 - słup nr 350717 typu YAKY 4x35mm2


LOKALIZACJA NR 4 - UL. SIKORSKIEGO
1_KANALIZACJA_mala.png

·         Osadnik wirowy dwukomorowy z wkładem lamelowym o średnicy komór: DN1200/1200, QNOM (przy redukcji zawiesiny80%) – 15 l/s, Przepustowość hydrauliczna – 150 l/s; Pojemność części osadnikowej: V=2,11 m3; Pojemność magazynowa oleju: 0,29m3  Średnica wejścia i wyjścia: DN400; 

·         Prefabrykowany wylot betonowy dla średnicy rury DN600 o wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną; 

·         Projektowana studnia rozdziału DN1500 - 1 kpl; 

·         Projektowana studnia rewizyjna na obejściu DN1200 - 1 kpl; 

·         Projektowana studnia przyłączeniowa DN1500 - 1 kpl; 

·         Projektowany odcinek kanalizacji DN800 (nadmiarowy): - 8,0 m; 

·         Projektowany odcinek DN400 (na ciągu z podczyszczaniem): - 11,0 m; 

·         Proj. odcinek kanalizacji DN600 - 10,0m; 

·         Zjazd drogowy o szerokości 5,0m wraz z przebudową chodnika; 

·         Przebudowa linii kablowych: 

o   kabel nN relacji stacja transf. K791 – złącze kablowe ZK 56042 typu YAKY 4x240mm2 na kabel NA2XY-J 4x240mm2 o długości 9mb. 

o   kabel oświetleniowy relacji słup nr 97354 - up nr 97334 typu YAKY 4x35mm2 na kabel NA2XY-J 4x35mm2 o długości 7mb.
Folder(2019-3-7)0001_Strona_1.jpgFolder(2019-3-7)0001_Strona_2.jpgFolder(2019-3-7)0001_Strona_3.jpgFolder(2019-3-7)0001_Strona_4.jpgFolder(2019-3-7)0001_Strona_5.jpg


InkedFolder(2019-3-7)0001_Strona_6_LI_BEZ_mini.jpg

                
pasek_2.JPG

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KANALIZACJĄ SANITARNĄ GRAWITACYJNĄ I TŁOCZNĄ W REJONIE ULICY KS. NIEDZIELI I ZAJĘCZEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – BIELSZOWICACH


Ruda Śląska, projekt ukończony w marcu 2017 roku, roboty budowlane zakończono w 2018 roku

W zakres Inwestycji wchodziło wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej), przyłączy do poszczególnych działek, urządzeń przepompowni ścieków oraz rurociągu tłocznego.

DSC_0102.JPG 

Projektowana grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzać będzie ścieki bytowo-gospodarcze ze zlewni ulic:

 

·         Księdza Niedzieli na odcinku: od ulicy Górnej do skrzyżowania z ulicą Zajęczą; 

·         Księdza Niedzieli na zachód od ulicy Zajęczej w kierunku granicy Miasta; 

·         Zajęczej od skrzyżowania z ulicą Ks. Niedzieli do miejsca lokalizacji przepompowni ścieków na działce nr 5164/414.   

SAM_3211.JPG


 

Przewiduje się budowę ciągów głównych kanalizacji oraz sięgaczy do granicy działek. Projektowane sięgacze zakończone zostaną studzienką przyłączeniową zlokalizowaną na terenie poszczególnych posesji – zgodnie z częścią rysunkową. W przypadku braku możliwości wejścia na teren działki, sięgacze zakończone zostaną na granicy ewidencyjnej działki. Istniejące przykanaliki odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze do sieci kanalizacji ogólnospławnej zostaną przełączone do proj. kanalizacji sanitarnej.
 

Zaplanowano wykorzystanie istniejącej kanalizacji grawitacyjnej położonej wzdłuż ulicy Ks. Niedzieli (po wschodniej stronie drogi), która zostanie zmodernizowana za pomocą techniki reliningu tj. montażu nowych modułów DN200 wewnątrz istniejącego kanału DN400 wraz z wymianą istniejących studni rewizyjnych oraz budową nowych studni w miejscach włączenia przykanalików.
 

SAM_3234.JPG

Pompownię ścieków zaprojektowano na terenie niezabudowanym, przyległym do ulicy Zajęczej w granicach działki wskazanej przez Inwestora. Przewidziano wykonanie zespołu urządzeń pompowni – zgodnie z wymogami Inwestora – zlokalizowanych na wydzielonym obszarze przy granicy pasa drogowego. W skład urządzeń pompowni weszły nw urządzenia: 

·         Zbiornik retencyjny; 

·         Studnia przyłączeniowa przy zbiorniku; 

·         Studnia odcinająca z zasuwą nożową; 

·         Studnia osadcza; 

·         Zbiornik pompowni wyposażony w zestaw 2 pomp; 

·         Komora pomiarowa wraz z armaturą; 

·         Studnia rewizyjna; 

·         Hydrant przeciwpożarowy podziemny z zasuwą, włączony do istniejącej sieci wodociągowej po przeciwnej stronie ulicy Zajęczej;

SAM_3242.JPG

Kanalizacja grawitacyjna – przed pompownią: 

DN200                                    - 611,0 m; 

DN200   relining                    - 256,0 m; 

DN150 przyłącza                   - 321,0 m; 

Podłączenie zbiornika retencyjnego: 

DN300                                     - 4,0 m; 

Rurociąg tłoczny: 

DN150                                    - 512,0 m; 

Kanalizacja grawitacyjna – za studnią rozprężną: 

DN300                                    - 14,0 m; 

Odwodnienie komory pomiarowej: 

DN150                                    - 3,0m; 

Przyłącze wody: 

DN80                                     - 19,0m; 

Wewnętrzna linia zasilająca: - 35,0m;


3_2_POMPOWNIE_SCIEKOW_mala.jpg

pasek_2.JPG

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW WRAZ Z RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM PRZY ULICY UPADOWEJ W SOSNOWCU, W RAMACH PROJEKTU PN. : „GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W SOSNOWCU – ETAP III”


Sosnowiec, projekt zakończony w grudniu 2016 roku


S-31_B-1_500_b.jpg

pasek_2.JPG

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY UPADOWEJ, WILEŃSKIEJ W SOSNOWCU – ZADANIE 3 W RAMACH PROJEKTU PN. „GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W SOSNOWCU – ETAP III”


Sosnowiec, projekt zakończony w lutym 2017 roku

 W-51_B(r)_b.jpg

W-100_B 1_b.jpg

pasek_2.JPG

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 2925S W MIEJSCOWOŚCI LEBOSZOWICE I PILCHOWICE W RAMACH ZADANIA PN.: „ PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2925S W PILCHOWICACH”


PIELGRZYMOWICE, PILCHOWICE, projekt zakończony w lutym 2016 roku

 S_40L_A_a.jpg

pasek_2.JPG

Projekt budowlano-wykonawczy wodociągu o podwyższonych parametrach pomiędzy ul. Zamłynie i ul. Świerczewskiego w Jastrzębiu - Zdroju


Jastrzębie - Zdrój, październik 2014

3,p1944sf7tm1gpjujahfor8p182r3.jpg

             Długości projektowanego wodociągu:

            PE Ø225 – 3295,9 m (ciąg główny);

            w tym:

            PE100 Ø225-13,4 SDR17 – 2835,9 m;

            XSC50/PE100 RC Ø225-13,4 SDR17 (trójwarstwowa) – 460,0m;

            PE100 Ø110-6,6 SDR17 – 13,4m (podłączenia i odwodnienia);

            PE100 Ø90-5,4 SDR 17 – 2,0m (podłączenie hydrantów);

            PE100 Ø32-2,0 SDR 17 – 10,0m (podłączenie przyłączy domowych);

            Łącznie – 3321.3m


201506091817.jpg20100409636.jpg20100316614.jpg

                  studnia redukcyjno pomiarowa z autonomicznym zasilaniem
pasek_2.JPG

Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej odprowadzenie ścieków bytowych z istniejących oraz planowanych budynków mieszkalnych, przy ul. Sportowej oraz Spółdzielczej na obszarze o powierzchni ok. 10 ha.


Jastrzębie - Zdrój, maj 2014

Długości projektowanych odcinków sieci:

Ciąg nr 1 (Decyzja nr 0507/14 / obszar nr 3 oraz Decyzja nr 171/2014 / obszar nr 4)

DN200 - 484,0 m;

DN150 - 38,0 m;

Ciąg nr 2 (Decyzja nr 172/2014 / obszar nr 1)

DN200 - 399,0 m;

DN150 - 114,0m;

Ciąg nr 3 (Decyzja nr 173/2014 / obszar nr 2)

DN200 - 470,0 m;

DN150 - 9,0m;

 

Łącznie:

DN200 - 1353,0 m;

DN150 - 161,0m;


Zdjęcie0094.jpgZdjęcie0127.jpgZdjęcie0136.jpg

SPORTOWA.JPG
pasek_2.JPG

Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych, zlokalizowanych przy ul. Komuny Paryskiej, na obszarze o powierzchni ok. 1,5 ha.


Jastrzębie - Zdrój, luty 2014

Długości projektowanych odcinków sieci:

DN200 - 165,0,0m;

DN150 - 9,0m;

Łącznie: - 174,0m;


20100316602.jpg20100316605.jpg20100316611.jpg


KOMUNY_PARYSKIEJ.JPG
pasek_2.JPG

Analiza pracy sieci wodociągowej na terenie Zakładu „UNILEVER” w Katowicach z uwzględnieniem wymogów przepisów p.poż. oraz dla prognozowanego wzrostu zapotrzebowania wody


Katowice, październik 2013

Celem Dokumentacji była analiza wariantów modernizacji istniejącej sieci wodociągowej z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu zapotrzebowania wody.


U0.JPG

U2.JPG
pasek_2.JPG

Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej odprowadzenie ścieków bytowych z istniejących oraz planowanych budynków mieszkalnych, zlokalizowanych przy ul. Szotkowickiej, na obszarze o powierzchni ok. 1,5 ha.


Jastrzębie - Zdrój, grudzień 2013

3,p1944sfebj1aeqnpjplf12uq141q3.jpg
Długości projektowanych odcinków sieci:

DN200 - 190,0m;

DN150 - 30,0m;

Łącznie: - 220,0m;

SZOTKOWICKA.JPG
pasek_2.JPG

Projekt modernizacji sieci wody pitnej na terenie "EDF" POLSKA S.A. / ODDZIAŁ W KRAKOWIE


Kraków, luty 2014

Zakres: 

Określenie obecnych potrzeb odbiorców;

Analiza historycznego i obecnego kształtu sieci pod kątem optymalizacji jej kształtu z uwagi na niezawodność  i  koszty eksploatacji;

Dobór średnic nowych rurociągów (z uwzględnieniem wydajności i rozporządzalnych ciśnień w miejscach zasilania sieci wewnętrznej);

Obliczenie strat wysokości ciśnienia oraz wyznaczenie rzeczywistych przepływów w poszczególnych odcinkach;

Ustalenie rzędnych linii ciśnień oraz sprawdzenie czy zapewnione są wszędzie wymagane ciśnienia gospodarcze i jednocześnie nie przekroczone ciśnienia maksymalne;

Sprawdzenie prędkości przepływu na odcinkach sieci wodociągowej, ewentualna korekta średnic przewodów wodociągowych i ponowne przeliczenie strat wysokości ciśnienia wraz z wyrównaniem przepływów. Ponowne obliczenie rzędnych linii ciśnienia;

Sporządzenie dokumentacji technicznej;

Zdjęcie0107.jpg

pasek_2.JPG

Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej odprowadzenie ścieków bytowych z budynków mieszkalnych, przy ul. Gruntowej oraz Borowej w miejscowości Pielgrzymowice


Pawłowice, grudzień 2013
Budowa odcinków kanalizacji grawitacyjnej, wykorzystującej naturalne ukształtowanie terenu oraz przewodów tłocznych, odprowadzających ścieki z lokalnych przepompowni. Zaprojektowano 3 sieciowe przepompownie ścieków, zlokalizowane w najniższych punktach terenu – bez możliwości grawitacyjnego odpływu.  Ponadto w zakres Dokumentacji wchodziła budowa dwóch zjazdów drogowych z drogi publicznej do projektowanych przepompowni.

Długości projektowanych odcinków sieci:

Odcinek: S1-S64

DN200 - 2434,0 m;

DN150 - 532,0 m;

Odcinek: S64-P1

DN80 - 235,0 m;

Odcinek: P1-S77’

DN200 - 672,0 m;

DN150 - 240,0m;

Odcinek: S77’-P2

DN80 - 130,0 m;

Odcinek: P2-S100

DN200 - 924,0 m;

DN150 - 405,0m;

Odcinek: S100-P3

DN50 - 190,0 m;

Odcinek: P3-B32

DN150 - 85,0 m;

Łącznie:

DN200 - 4030,0 m;

DN150 - 1262,0m;

DN80 - 365,0 m;

DN50 - 190,0 m;

Całość: - 5847,0m;

pasek_2.JPG

Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie KWK "MARCEL" w Radlinie


Radlin, maj 2012

Inwestycja polegająca na rozdziale i uporządkowaniu obecnego systemu zewnętrznej kanalizacji ogólnospławnej na powierzchni głównej KWK „MARCEL”.

 

Całkowita powierzchnia terenu Inwestycji wynosi ok. 25 ha i obejmuje: obiekty przeróbki węgla wraz z lokomotywownią i przylegającymi torami kolejowymi, budynki elektrociepłowni, warsztaty, magazyny, łaźnie, rozdzielnie elektryczne, centralę telekomunikacyjną, budynki administracyjne, obiekty ratownictwa przemysłowego i drogi wewnętrzne.


20111117389.jpg20111117390.jpg20111118391.jpg
20111118392.jpg20111118393.jpg20111119394.jpg
Inwentaryzacja kanałów i badania gruntu
 

Długości projektowanych odcinków sieci:


Proj. sieć kanalizacji sanitarnej:

DN600 - 320,0m;

DN500 - 890,0m;

DN400 - 70,0m;

DN300 - 487,0m;

DN250 - 369,0m;

DN200 - 1398,0m;

DN150 - 274,0m;

Łącznie: - 3808,0m;

Proj. sieć kanalizacji deszczowej:

DN600 - 68,0m;

DN500 - 285,0m;

DN400 - 570,0m;

DN300 - 1026,0m;

DN250 - 358,0m;

DN200 - 1484,0m;

DN150 - 467,0m;

Łącznie: - 4258,0m

Proj. drenaż:

DN250 - 90,0m;

DN200 - 303,0m;

DN150 - 184,0m;

DN100 - 19,0m;

Łącznie: - 596,0m

pasek_2.JPG

Wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy budowy dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie Osiedla Mieszkaniowego przy ul. Krasickiego w Myszkowie


Myszków, kwiecień 2012

3,p1944sf7tm1gpjujahfor8p182r3.jpg
Zakres prac obejmował następujące roboty:

·         Projekt budowlany i wykonawczy dróg;

·         Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji deszczowej;

·         Projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia drogowego;

·         Projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej;

·         Projekt budowlany i wykonawczy przełożenia napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oraz podziemnych kabli elektroenergetycznych;

·         Projekt budowlany i wykonawczy sieci gazowej;

·         Projekt budowlany i wykonawczy sieci teletechnicznej;

·         Badania geotechniczne gruntu i określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża;

·         Inwentaryzacja zieleni;

·         Ocena stanu technicznego kanału DN600 wraz z czyszczeniem i inspekcją telewizyjną;

·         Koncepcja zagospodarowania terenu z analizą terenowo-prawną przedsięwzięcia;

·         Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego;

·         Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

·         Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

·         Projekty podziałów nieruchomości;

·         Projekt stałej organizacji ruchu;

·         Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy;

·         Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

·         Przedmiary robót;

·         Kosztorys inwestorski;

oraz następujące elementy infrastruktury:

·         układ drogowy (jezdnie, chodniki, zjazdy) o długości 1300 m;

·         sześć skrzyżowań w tym dwa z drogą wojewódzką;

·         elementy uspokojenia ruchu drogowego;

·         sieć kanalizacji deszczowej o średnicach: od DN600 do DN200 wraz z układem urządzeń do podczyszczania wody deszczowej o przepływie miarodajnym: Q=556,83 [l/s] wraz z rowem odwadniającym, drenażem i wylotem do rzeki, długość całkowita odcinków kanalizacji deszczowej: 1600,0 m;

·         sieć oświetlenia ulicznego wraz z szafką oświetlenia, układem sterowania, układem pomiarowym, zabezpieczeniem przedlicznikowym, zegarem astronomicznym dwustrefowym, długość sieci oświetlenia: 1210,0m;

·         sieć wodociągową wraz z przyłączami o średnicach: od Ø110 do Ø40, długość całkowita sieci wodociągowej: 320,0m;

·         sieć elektroenergetyczną SN (15 kV i 1 kV) i NN o długości: 940,0m;

·         sieć gazową średnioprężna HD PE100 o długości 200,0m;

·         sieć teletechniczną o długości 300,0m;

MYSZKOW.JPGpasek_2.JPG

Wielobranżowa koncepcja zagospodarowania terenów inwestycyjnych w obrębie zbiornika wodnego Dębowa na terenie Gminy Reńska Wieś – Powiat Kędzierzyn Koźle


Reńska Wieś, czerwiec 2011

3,p1944sf7tm1gpjujahfor8p182r3.jpg
Koncepcja obejmowała wskazanie obszarów do prowadzenia działalności w zakresie usług turystycznych, rekreacyjnych, hotelowych, sportowych, gastronomicznych wraz z podaniem możliwych rozwiązań w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz podłączenia do istniejącej infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych, wód opadowych, podłączenia do sieci elektroenergetycznej. Przygotowano 3 warianty zabudowy istniejących działek, zróżnicowane pod względem wielkości i skali prowadzonych w przyszłości działalności.

 

W ramach dokumentacji obszary przylegające do zbiornika wodnego Dębowa podzielono na tereny nadające się do prowadzenia działalności gospodarczej oraz obszary rekreacji ogólnodostępnej z niezbędną infrastrukturą dla wypoczynku ludzi. Zarówno w zakresie działek inwestycyjnych oraz rekreacji ogólnodostępnej przedstawiono warianty o różnym stopniu zainwestowania.

 
3,p1944sf7tm1gpjujahfor8p182r3.jpg

W trakcie rozmów z przedstawicielami Urzędu Gminy Reńska Wieś założono rozwijanie spokojnej cichej rekreacji i wypoczynku na terenie powstających obiektów wokół zbiornika, które nie zakłócą dotychczasowego charakteru tego obszaru. Przyjęto strategię rozwoju akwenu Dębowa, która wyeksponuje przyrodnicze walory okolic zbiornika.

 

Przy określaniu możliwości zabudowy działek uwzględniono wyniki wstępnych badań geotechnicznych gruntów na przedmiotowym terenie. Miały one zasadnicze znaczenie dla określenia sposobu i lokalizacji zabudowy w poszczególnych częściach działek.

RENSKA.JPG
pasek_2.JPG

KONCEPCJA ODPROWADZENIA OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW Z TERENU ZAKŁADU UNILEVER


Katowice, listopad 2011

Celem Opracowania było uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Zakładu Produkcji Herbaty i Margaryny w Katowicach.

pasek_2.JPG

Projekt budowlano-wykonawczy brakującej sieci wodociągowej w miejscowościach: Lechów, Makoszyn, Górki Napękowskie i Bieliny Kapitulne, położonych na terenie Gminy Bieliny


Bieliny, sierpień 2011
Budowa siedmiu odcinków sieci wodociągowej, podłączonej do istn. wodociągu. Wzdłuż trasy wodociągu zaprojektowano hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne DN80. 


Orientacyjne długości sieci dla poszczególnych odcinków podano w tabeli:

 

Nr planu zagospodarowania terenu

Projektowana średnica

[mm]

Długości

[m]

1

PEØ110

187,9

PEØ90

125,8

PEØ50

55,0

PEØ40

52,1

2

PEØ90

340,5

PEØ40

42,1

3

PEØ110

358,5

PEØ90

143,6

PEØ40

39,7

4

PEØ90

211,1

5

PEØ160

402,2

PEØ110

276,4

PEØ40

30,0

6

PEØ160

329,5

PEØ110

20,3

PEØ40

114,9

7

PEØ90

480,0

PEØ40

14,0


20100316609.jpgP3012642.JPG20100316601.jpg

BIELINY.JPG
pasek_2.JPG

Projekt wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w projektowanym budynku biurowym przy ul. Nad Bytomką 1 w Gliwicach


Gliwice, kwiecień 2011

W ramach dokumentacji uwzględniono także podłączenie przedmiotowych instalacji do istniejących sieci oraz przełożenie fragmentów istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które kolidowały z zabudową projektowanego budynku. 

pasek_2.JPG

Koncepcja zagospodarowania terenu działki nr 5/26 przy ul. Olszewskiego w Kielcach


Kielce, styczeń 2010

W zakres zlecenia wchodziły następujące elementy Dokumentacji:

·         Plan zagospodarowania terenu, obejmujący lokalizację budynków, dróg komunikacyjnych i parkingów na terenie działki nr 5/26 przy ul. Olszewskiego w Kielcach – 3 warianty;

·         Uzgodnienie możliwości korzystania z drogi przylegającej do działki nr 5/26 od strony północno-zachodniej, obejmujące uzyskanie pisemnego stanowiska właściciela tej drogi w sprawie jej wykorzystania dla potrzeb obsługi komunikacyjnej przedmiotowej działki ( PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrociepłownia Kielce, pismo z dnia 02-12-2010 roku nr ECK/FH/363/2010);

·          Rzuty i przekroje budynku dla wybranego wariantu;

·          Wizualizacja elewacji budynku;

·          Plan zbiorczy zagospodarowania terenu dla sieci uzbrojenia podziemnego;

·          Orientacyjna wycena kosztów planowanej inwestycji;

·          Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia podziemnego;

3,p1944sf7tm1gpjujahfor8p182r3.jpg

3,p1944sf7tm1gpjujahfor8p182r3.jpg
3,p1944sf7tm1gpjujahfor8p182r3.jpg

PARK_1.JPG

PARK_2.JPG

pasek_2.JPG

Koncepcja regulacji stosunków wodnych obejmująca odwodnienie terenu w rejonie niecki bezodpływowej usytuowanej na wschód od ulicy Oświęcimskiej w Mikołowie z uwzględnieniem zamierzeń eksploatacyjnych Kompanii Węglowej SA Oddziałów: KWK „BIELSZOWICE” I KWK „HALEMBA-WIREK"


Mikołów / Rura śląska , sierpień 2010

Dotychczasowa eksploatacja górnicza doprowadziła do powstania zagłębienia terenu, na którym gromadzone są wody deszczowe z przyległej zlewni. Istniejący rów, który odprowadzał wody z powyższego obszaru uległ deformacji na skutek nierównomiernego osiadania terenu. W wyniku powyższych zmian ukształtowania powierzchni powstało zalewisko, zlokalizowane w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych w sołectwie Borowa Wieś a także w pobliżu Drogi Wojewódzkiej DW 925 łączącej miasta: Mikołów i Ruda Śląska. 


Niniejsza koncepcja została opracowana w celu:

 

  • określenia wpływu przyszłej eksploatacji górniczej na stosunki wodne na przedmiotowym obszarze;
  • sprawdzenia wszelkich technicznych możliwości wykonania stałego odwodnienia zlewni z uwzględnieniem przyszłej deformacji terenu;


pasek_2.JPG
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania
601-584-620
MAPA_KANALIZACJA_2.JPG